ClickCease

תקנון שימוש

1. תקנון שימוש ופרטיות

תקנון השימוש באתר האינטרנט – משתלם לי
השימוש באתר האינטרנט משתלם לי ושליחת הפרטים דרכו הינם בכפוף לתקנון.

הינך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר בטרם ביצוע כל פעולה בו .

הגדרות :
האתר – משתלם לי אתר האינטרנט בכתובת : www.mishtalemli.co.il
החברה – "משתלם לי" – משווים וחוסכים בעלויות התקשורת 

2. התנהגות נאותה

2.1. עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך לפעול במסגרת השימוש באתר ובשירותיה של משתלם לי ומי מטעמה, ביושר, בהגינות, בתום לב, בהתאם לכללי השימוש הנאות והמוסר ובהתאם לכל דין וכן שלא לבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע או להפר זכות קניין רוחני, זכות פרטיות, זכות כלשהי של צד ג', את הדין ו/או המוסר.

3. תוקף ההתקשרות

3.1. החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים באתר האינטרנט ובשירותים המסופקים במסגרתו, ביחס לעצם השימוש באתר, בשירותים המסופקים ו/או הנרכשים באמצעותו.

3.2. הודעה על פעולות כאמור בסעיף 3.1 לעיל ו/או בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, תשלח על ידי החברה באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידי המשתמש ו/או באמצעות פרסום באתר.

4. היעדר אחריות

4.1. החברה עומדת בתקני האבטחה יחד עם זאת, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת מפני הסיכונים השונים הכרוכים בשימוש באתר אינטרנט, לרבות הונאה, רמייה, פריצה, התחזות, גניבת מידע, אבדן מידע מכל סיבה ועוד. לפיכך, השימוש באתר האינטרנט נעשים על אחריותך הבלעדית והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם עקב האתר והשימוש בו ומכל סיבה שהיא.
4.2. ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו, מהווה הצהרה והתחייבות שלך, כי הסיכונים, ככל שישנם, הכרוכים בשימוש בו ו/או בשירותים המסופקים באמצעותו חלים עליך בלבד והינם באחריותך הפרטית. לפיכך, עצם ההצטרפות לאתר מהווה ויתור שלך על כל טענה ותביעה כלפי החברה כולל המצאות הגולש במאגר "אל תתקשר אליי ", והסכמה לכך שהחברה תהא פטורה מחובת שיפוי ופיצוי כלפיך, כלפי מי מטעמך וכלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו.

4.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, קנסות ופיצויים ולרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי. בכלל זאת החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע עקב אי הצלחת השימוש, הסתמכות, העדר גישה, הפסקה, הגבלה, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, שגיאה, גניבה, אבדן המידע, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, אבדן זמן, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.

4.4 אתר משתלם לי מציג מחירים על פי בדיקה שנעשית מול חברות התקשורת ומול מדורי הצרכנות והכלכלה , באמצעות איסוף פרטי המשתמשים והעברתו בצורה פרטנית לצדדים שלישים . האתר מכיל מידע ותכנים על הצעות שונות הקיימות בשוק הישראלי . חשוב לציין כי יתכנו טעויות בנוגע למחירים המפורסמים באתר באשר לטעויות אלו אתר משתלם לי לא נושא באחריות . אנו עושים מאמצים כדי לתת את האינפורמציה הטובה ביותר עבור לקוחותינו במקרה ונתקלתם בטעות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולעדכן אותנו.

5.4 התמונות המוצגות באתר הן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או הספקים השונים.
כאמור, אתר משתלם לי אינו קשור לאספקת השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר ואינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין ספקי השירות ו/או צדדים שלישיים. קבלת השירותים הינם על פי תנאי ספקי השירות השונים על פי שיקול דעתם ובאחריותם. משתלם לי אינה אחראית על אספקת השירותים ו/או המוצרים, טיב המוצרים ו/או השירותים המוצגים, זמינותם, אמינותם, מהימנותם, צורתם, זמני אספקתם, תנאי אספקתם, תנאי ההתקשרות ו/או אופי ההתקשרות עם ספקי השירות וכן אינה מתחייבת ואינה אחראית לקבלת מענה בדבר המוצרים ו/או השירותים, אופיים ו/או טיבם מספקי השירות ו/או מכל צד שלישי אחר.

5.5 אתר משתלם לי לא יהיה חייב לפצות את המשתמש בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שאירעו לו כתוצאה מצריכת מוצר ו/או קבלת שירות ו/או אי-קבלת שירות ו/או מוצר ו/או דחייה בקבלת שירות ו/או מוצר וכן מכל נזק או הפסד אשר ייגרם רכישת ו/או אי-רכישת מוצר ו/או דחיית עסקה או שירות. החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה לה כל חבות כספית ו/או משפטית בקשר לכל נזק ו/או קלקול ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו ו/או בקשה לקבלת מידע אודות מידע או שירות ו/או מכל התקשרות בין המשתמש לצדדים שלישים אשר תבוצע באמצעות ו/או דרך האתר.

מובהר כי האתר איננו משמש כאתר לשיווק ו/או פרסום ספקי תקשורת המוצגים באתר ולא נחשב כמוכר ו/או מציע למכירה מוצרים ו/או שירותים מטעמן . האתר או מי מטעמו אינו מעורב כלל באספקת המוצרים ו/או השירותים של הספקים השונים המוצגים באתר. 

עם זאת, במידה והנהלת האתר נקטה בפעולות במטרה לפתור בעיות ומחלוקות שיתעוררו בין משתמשי האתר לבין ספקי השירות ו/או נותני השירות, פעולות אלה לא יטילו כל אחריות ו/או חבות כספית על החברה ו/או מי מטעמה.

אתר משתלם לי אינו משויך לסימני המסחר המוצגים באתר , כל הזכויות שמורות ואין להעתיק תוכן ללא אישור מבעלי האתר .

ט.ל.ח מצאתם טעות באתר ניתן לפנות במייל : [email protected]

5. שונות

5.1. הודעות פרסומת: עצם ההצטרפות לאתר מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי באמצעות הפרטים שמסרת באתר, לרבות כל כתובת מגורים, כל כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה וכל פרט אחר, אשר נמסרו על ידך ו/או על ידי מי מטעמך מעת לעת במסגרת ההרשמה לאתר האינטרנט ו/או במסגרת השימוש בו ו/או במסגרת הזמנת שירות ו/או במסגרת עדכון פרטים בכל דרך ואופן.

5.2. שינויים בתנאי ההתקשרות: החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים על ידי החברה. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה של החברה. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור – עם הפרסום באתר של השינוי או של ההוראה העדכנית.

5.3. המחאת זכויות וחובות: החברה רשאית למחות את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פי תקנון זה ובקשר עם האתר והשירותים שבו לצד שלישי,על-פי שיקול דעתה. עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו, מהווה ויתור מטעמך על כל זכות למחות לאחר זכויות ו/או התחייבויות, בקשר עם האתר ובקשר עם שירותי החברה.

משתלם לי כאן עבורך! אנו מאפשרים לך בכל עת להורות על הפסקת קבלת דברי פרסום. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים ובין השאר באמצעות באמצעות משלוח טופס פנייה המופיע באתר האינטרנט (תחת עמוד ״צור קשר״).

 

    הצטרפות למגזין מבצעים והטבות מאתר משתלם לי

    מעוניינים להתעדכן לפני כולם? הרשמו עכשיו!

    ייעוץ חינם